Användarvillkor

Allmänna villkor och kundinformation

I. Allmänna Villkor

§ 1 Grundläggande Bestämmelser

(1) följande villkor gäller för avtal som du har ingått med oss som leverantör (RelaxoPet GmbH) via webbplatsen www.relaxopet.stäng butiken. Om inte annat överenskommits kommer inkluderingen av egna villkor som används av dig att invändas mot.

(2) en konsument i den mening som avses i följande förordningar är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen inte kan tillskrivas hans kommersiella eller hans oberoende yrkesverksamhet. En entreprenör är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättslig kapacitet som vid ingående av en juridisk transaktion agerar i utövandet av sin oberoende yrkesverksamhet eller kommersiella verksamhet.

§ 2 ingående av avtalet
(1) syftet med avtalet är försäljning av varor.
(2) redan med utstationering av respektive produkt på vår hemsida, vi gör dig ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal enligt de villkor som anges i artikelbeskrivningen.
(3) avtalet ingås via systemet med kundvagnar på nätet enligt följande :

De varor som är avsedda för köp lagras i"kundvagnen". Du kan ringa upp "kundvagnen" via motsvarande knapp i navigeringsfältet och göra ändringar där när som helst.

När du har ringt upp sidan "kassan" och ange personuppgifter samt betalnings-och leveransvillkor, kommer alla orderdata att visas igen på orderöversiktssidan.

Om du använder ett omedelbart betalningssystem (t.ex. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) som betalningsmetod, kommer du antingen att vägledas till orderöversiktssidan i vår webbutik eller du kommer först att omdirigeras till webbplatsen för leverantören av instant payment system.

Om vidarebefordran till respektive snabbnummersystem sker, gör lämplig val eller inmatning av dina data där. Slutligen kommer du att skickas tillbaka till vår webbutik på orderöversiktssidan.

Innan du skickar in ordern har du möjlighet att kontrollera all information igen, ändra den (även via "back" - funktionen i webbläsaren) eller avbryta köpet.
Genom att skicka in ordern via " Köp " - knappen förklarar du juridiskt bindande godkännande av erbjudandet, varigenom kontraktet ingås.

(4) behandlingen av ordern och överföringen av all information som krävs i samband med avtalets ingående automatiseras delvis via e-post. Du måste därför se till att den e-postadress du har deponerat hos oss är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelandena är tekniskt säkerställt och i synnerhet att det inte förhindras av spamfilter.

§ 3 särskilda avtal om erbjudna betalningsmetoder

Sekretessmeddelande
Klarna kontrollerar och utvärderar dina data och upprätthåller ett datautbyte med andra företag och kreditbyråer vid legitimt intresse och tillfälle. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med gällande

Sekretesspolicy och behandlas i enlighet med informationen i Klarna Sekretesspolicy.

§ 4 Rätt Till Kvarhållande, Bibehållande Av Äganderätt
(1) Du kan bara utöva en rätt till kvarhållande om det gäller fordringar från samma avtalsförhållande.
(2) varorna förblir vår egendom tills full betalning av köpeskillingen.

§ 5 garanti
(1) de lagstadgade garantirättigheterna finns.
(2) som konsument kommer du att bli ombedd att omedelbart kontrollera föremålet för fullständighet, uppenbara defekter och transportskador vid leverans och att meddela oss och speditören om eventuella klagomål så snart som möjligt. Om du inte följer detta har detta ingen effekt på dina lagstadgade garantianspråk.
§ 6 Lagval, Prestationsplats, Jurisdiktion
(1) tysk lag skall tillämpas. När det gäller konsumenter gäller detta val av lagstiftning endast i den mån det inte innebär att det skydd som ges genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har hemvist berövas (principen om förmånlighet).
(2) prestationsplatsen för alla tjänster som härrör från de affärsförbindelser som finns med oss och platsen för jurisdiktion är vårt säte, i den mån de inte är konsumenter utan köpmän, juridiska personer enligt offentlig rätt eller särskilda medel enligt offentlig rätt. Detsamma gäller om du inte har någon allmän behörighet i Tyskland eller EU eller om din hemvist eller stadigvarande bosättning inte är känd vid tidpunkten för talan. Makten, även domstolen vid en annan den rättsliga behörigheten påverkas inte av detta.
(3) bestämmelserna i FN: s försäljningskonvention är uttryckligen inte tillämpliga.

§ 7 Skydd av minderåriga
(1) vid försäljning av varor som omfattas av bestämmelserna i Ungdomsskyddslagen ingår vi endast avtalsförhållanden med kunder som har nått den lagstadgade minimiåldern.
Befintliga åldersbegränsningar hänvisas till i respektive artikelbeskrivning.

(2) genom att skicka in din beställning garanterar du att du har nått den lägsta ålder som krävs enligt lag och att dina uppgifter om ditt namn och adress är korrekta. Du är skyldig att se till att endast du, eller personer som är bemyndigade av dig att ta emot leveransen, som har nått den lagligen föreskrivna minimiåldern, får varorna.
(3) i den mån vi är skyldiga att utföra en ålderskontroll enligt de lagstadgade bestämmelserna, instruerar vi logistiktjänstleverantören som beställts med leveransen att överlämna leveransen endast till personer som har nått den lagstadgade minimiåldern och, i tveksamma fall, att ha identitetskortet för den person som tar emot varorna som presenteras för ålderskontroll.
(4) i den mån vi i respektive artikelbeskrivning anger att du måste ha fyllt 18 år för inköp av varor som överstiger den lagligen föreskrivna minimiåldern, ska föregående punkterna 1-3 gälla med förbehållet att det måste finnas en majoritetsålder i stället för den lagligen föreskrivna minimiåldern.

II. klientinformation
1. Säljarens identitet
RelaxoPet GmbH
Stesse 11
59872 Meschede
i Tyskland
Telefon: 02903/ 976 95 73

E-Post: info@relaxopet.butik

Alternativ Tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol (online-tvistlösningsplattform), tillgänglig på: https://ec.europa.eu/odr. - herr talman!
Vi är inte villiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför konsumentskiljestyrelser.

2. Information om kontraktets status
De tekniska stegen för ingående av kontraktet, ingående av kontraktet själv och korrigeringsmöjligheterna sker i enlighet med föreskrifterna "ingående av kontraktet" i våra allmänna villkor (del I.).

3. Kontraktsspråk, Lagring Av Avtalstext
3.1. Kontraktsspråket är tyska .

3.2. Kontraktets fullständiga text lagras inte av oss. Innan du skickar in beställningen via online shopping cart-systemet kan kontraktsdata skrivas ut eller sparas elektroniskt via webbläsarens utskriftsfunktion. Efter mottagandet av ordern hos oss kommer orderdata, den lagligen föreskrivna informationen för distansavtal och de Allmänna Villkoren att skickas till dig igen via E-post.

4. Väsentliga egenskaper hos varorna eller tjänsterna
De väsentliga egenskaperna hos varorna och / eller tjänsterna finns i respektive erbjudande.

5. Priser och betalningsvillkor
5.1. I respektive erbjudanden är priser och fraktkostnader listade totala priser. De inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

5.2. Fraktkostnaderna ingår inte i inköpspriset. De kan ringas upp via en motsvarande utsedd knapp på vår hemsida eller i respektive erbjudande, visas separat under orderprocessen och ska bäras av dig dessutom, om inte fri fraktleverans utlovas.

5.3. om leverans sker till länder utanför Europeiska unionen kan vi medföra extra kostnader som vi inte är ansvariga för, såsom tullar, skatter eller pengaröverföringsavgifter (banköverföring eller växelkursavgifter), som ska bäras av dig.

5.4. eventuella kostnader som uppstår vid överföring av medel (banköverföring eller växelkursavgifter) ska bäras av dig i fall där Leverans sker till en EU-medlemsstat men betalning har arrangerats utanför Europeiska unionen.

5.5. De tillgängliga betalningstyperna visas under en lämpligt märkt knapp på vår hemsida eller i respektive erbjudande.

5.6. om inte annat anges för de enskilda betalningsmetoderna ska betalningsanspråken från det ingångna avtalet betalas omedelbart.

6. Leveransvillkor
6.1. Leveransvillkoren, leveransdatumet och eventuella befintliga fraktbegränsningar finns under en motsvarande knapp på vår hemsida eller i respektive erbjudande.

6.2. såvitt du är konsument regleras det enligt lag att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av det sålda objektet under transporten endast passerar till dig när varorna överlämnas, oavsett om transporten är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du självständigt har beställt ett transportföretag som inte namnges av entreprenören eller en person som på annat sätt utsetts att utföra sändningen.

7. Lagstadgat Ansvar För Fel
Ansvar för fel regleras av garantibestämmelsen i våra allmänna villkor (del i).

Senaste Uppdatering: 20.05.2020